SPIE-SAG-VTZ-002

Systémy manažérstva

Systémy manažérstva

Systémy manažérstva zavedené a aplikované v našej spoločnosti sa stali samozrejmou a neoddeliteľnou súčasťou každej činnosti. SPIE Elektrovod, a. s., sa týmto prihlásil k celoeurópskym trendom v otázkach zabezpečovania kvality, ochrany životného prostredia i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

So zavádzaním systémov manažérstva začala spoločnosť pred viac ako desaťročím.

Plnenie podmienok zavedených systémov manažérstva, ako neoddeliteľnej súčasti technologických a manažérskych procesov, je jednou z priorít manažmentu spoločnosti. Systémy sú pravidelne preskúmavané na všetkých úrovniach riadenia a v prípade potreby revidované. Výsledky preskúmavania sa premietajú do konkrétnych opatrení tak, aby sa manažérske systémy neustále zlepšovali a aby sa naplnil jeden zo základných cieľov – spokojnosť zákazníka. Tieto požiadavky sú napĺňané na základe prijatej politiky spoločnosti a stanovených cieľov.


SPIE Elektrovod, a. s., zavedením, udržiavaním a neustálym zlepšovaním manažérskych systémov deklaruje svoj determinovaný postoj k poskytovaným službám a zákazníkom.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
ISO 9001 od roku 1997
SYSTÉM ENVIROMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
ISO 14001 od roku 2002
SYSTÉM KVALITY PRI ZVÁRANÍ
ISO 3834-2 od roku 2002
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
OHSAS 18001 od roku 2008