SPIE-SAG-VTZ-002

Elektromontáže

 Elektromontáže

Patria k hlavným činnostiam core businessu našej spoločnosti

Úsek sa zameriava na budovanie elektrických staníc a rozvodní pre prevádzkovateľov prenosových  sústav, distribučné spoločnosti, ale aj investorov veľkých priemyselných celkov. Personálne aj technicky je vybavená na vykonávanie všetkých požadovaných činností s využitím vlastných kapacít. A to od štúdií uskutočniteľnosti cez statické a dynamické výpočty sietí, projekty až po komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky. Rozsah prác zahŕňa aj odstraňovanie porúch či záručné opravy a pozáručný servis podľa požiadaviek klientov.

Kontakt

Ing. Jakub Kolesár

Riaditeľ úseku elektromontáží

Tel.: +421 2 502 51 111

email: jakub.kolesar@elvba.sk

SPIE Elektrovod disponuje kvalifikovanými odborníkmi, skúsenými kmeňovými pracovníkmi a dlhoročným know how pre realizáciu komplexných služieb.

 

000008
000004
000012
Projektová dokumentácia

 • výhľadové štúdie a zadania zariadení
 • poradenská a technická pomoc, vypracovanie expertíz
 • projektová dokumentácia energetických, priemyselných a i. stavieb pre územné rozhodnutie, stavebné konanie a realizáciu stavieb
 • konštrukčná, montážna a dielenská dokumentácia
 • projekty skutočného vyhotovenia
 • rozvodne a transformovne 6 kV až 400 kV
 • opravy, modernizácie a rekonštrukcie
 • priemyselné rozvody a slaboprúdové inštalácie
 • projekty parametrizácie, konfigurácie a nastavenia elektrických ochrán
 • optické komunikačné trasy a koncové zariadenia
 • autorský a technický dozor
 • projekty pre opravy a rekonštrukcie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia
Elektromontážne práce

 • rozvodne a spínacie stanice od 6 kV do 400 kV
 • elektrárne, teplárne a priemyselné závody
 • rozvádzače nízkeho napätia
 • elektroinštalácie od nn po vvn
 • montáž optických káblov a prislúchajúceho zariadenia
 • priemyselné a fotovoltické inštalácie
 • elektrické časti systémov tepelných rozvodov
 • mosty potrubných rozvodov
 • riadiace a informačné systémy
 • parametrizácia a konfigurácia ochrán
 • kontrolné, testovacie a diagnostické merania
 • oceľové konštrukcie pozinkované alebo s povrchovou úpravou podľa požiadaviek
     zákazníka
 • uvádzanie do prevádzky
 • modernizácia, opravy a rekonštrukcie zariadení od úrovní nn po vnn
 • údržba a opravy rozvodní
 • záručný a pozáručný servis
Stavebné dodávky a práce

 • dodávky stavebných častí rozvodní a transformovní všetkých napäťových sústav
 • stavebné dodávky pre ostatné energetické stavby
 • účelové budovy pre energetické stavby a priemyselné stavby
 • ekologické stavby a objekty rozvodní a transformovní, čistiace stanice, olejovzdorné izolácie stanovíšť transformátorov
 • uzemnenie rozvodní a transformovní
 • káblové kanály, káblové šachty, chráničky
 • výrobné a skladovacie haly a plochy
 • čistiace stanice vôd znečistených ropnými látkami
 • kanalizácie splaškových, priemyselných a zaolejovaných vôd
 • búracie a rekonštrukčné práce, opravy stavebných konštrukcií
 • terénne úpravy, cesty a komunikácie
 • vonkajšie osvetlenie
 • oplotenie rozvodní a transformovní
 • kúrenie, klimatizácia, vodovodné rozvody, elektrická inštalácia v budovách spoločných prevádzok