SPIE-SAG-VTZ-002

Elektrické vedenia

 Elektrické vedenia

sú druhou hlavnou činnosťou core businessu našej spoločnosti.

SPIE Elektrovod má kvalifikovaných odborníkov, skúsených kmeňových pracovníkov, ktorí s našim dlhoročným know how realizujú komplexné dodávky služieb pre našich zákazníkov:
 • projektovú dokumentáciu
 • výstavbu elektrických vedení
 • dodávku zariadení
 • inžiniersku a kompletačnú činnosť
Projektová dokumentácia
 • výhľadové štúdie a zadania zariadení
 • návrh, statické a konštrukčné riešenia typových radov stožiarov
 • kompletná projektová dokumentácia vedení 22 kV až 400 kV pre územné rozhodnutie, stavebné konanie a realizáciu stavieb
 • projekty skutočného vyhotovenia
 • geodetické zameranie trás vedení a stožiarových miest
 • geologický prieskum pre potreby stožiarových základov
 • projekty základov stožiarov
 • projekty optospojení s využitím kombinovaných zemniacich lán (s optickými vláknami), oviňovacích optických, samonosných káblov a optiky vo fázových vodičoch
 • autorský a technický dozor
Výstavba elektrických vedení
 • výstavba elektrických vedení vn a vvn od 22kV do 400 kV - na drevených, betónových, skrutkovaných priehradových, resp. zváraných alebo ohraňovaných stožiaroch, povrchovo upravených pozinkovaním
 • rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických vedení
 • rekonštrukcie elektrických vedení zosilením alebo výmenou častí konštrukcií
 • systém stavebnicových provizórnych stožiarov - použitie technológie dočasného prepojenia bez prerušenia dodávky elektrickej energie pri rekonštrukciách vedení v napäťových hladinách 110 kV, 220 kV a 400 kV
 • inštalácie optických telekomunikačných trás montážou kombinovaných zemniacich lán (s optickými vláknami), oviňovacích optických a samonosných optických káblov, vrátane prípojov optokáblov na systémy v rozvodniach, montáž optiky vo fázových vodičoch
 • diagnostika elektrických vedení
 • meranie optických komunikačných trás (reflektometria, priama metóda, chromatická disperzia, polarizačná módová disperzia)
 • výstavba anténnych stožiarov a meteostožiarov
 • dodávky pozinkovaných oceľových konštrukcií, vodičov, kombinovaných zemniacich lán, optických káblov, izolátorov všetkých typov, armatúr vonkajších vedení, špeciálnych náterových hmôt a iných komponentov
 • uvedenie do prevádzky
 • odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických vedeniach
 • záručný a pozáručný servis
Stavebné práce
 • základové konštrukcie pre elektrické vedenia vvn