Komunikacja z Akcjonariuszami

Dematerializacja akcji

 

Zarząd SPIE Elbud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, KRS 0000373468 (dalej Spółka) informuje, że w związku z nowelizacją ustawy Kodeksu spółek handlowych, ustawą z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798 (dalej Ustawa zmieniająca), z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę dokumentów akcji.

W związku z powyższym działając na podstawie z art. 16 Ustawy zmieniającej Spółka wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych przez niego dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji.

Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22), 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000249524, NIP: 107-000-36-07, REGON: 14041377.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r. Zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem, tak aby Spółka mogła zgłosić dane akcjonariusza podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy.
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej.

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A.

ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

  
  

Dokumenty do pobrania